تبلیغات
EMBA - بازرگانی بین الملل

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

                                             قسمت اول مطالب کلاسی                      دانلود

جزوه بازرگانی بین الملل :             قسمت دوم مطالب کلاسی                      دانلود

                                            مطالب ارائه شده بصورت کپی                    دانلود
 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code