تبلیغات
EMBA - كتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسك

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

اصطلاح مهندس مالی برای اولین بار به وسیله بانک های لندن در اواسط دهه 1980 به منظور راه اندازی دپارتمان مدیریت ریسک به وجود آمد و شامل گروهی از متخصصان بود که هر کدام در زمینه ریسک شرکتی مهارت داشتند . این گروه ها یک نگرش استراتژی جدید برای مدیریت ریسک ارائه کردند و تمامی ریسک های مالی را که برای شرکت ها وجود داشت مورد آزمایش قرار دارند. وظایف اصلی آنها عبارت بود از :
1: شناخت ریسک  2: اندازه گیری ریسک  3: تعیین انواع نتایج مدیریت شرکت ها
همه موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت و به موازات تکمیل این تجزیه و تحلیل ها گروه، مهارت های مهندسی مالی را روشن ساخت

دانلود کتاب   

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code