تبلیغات
EMBA - مجلات دارای رتبه علمی پژوهشی مصوب در گروه علوم انسانی

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

 

  آینه میراث (فصلنامه ویژه نقد كتاب، كتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون)

  اطلاعات سیاسی - اقتصادی (ماهنامه اقتصادی، سیاسی)

  جمعیت (فصلنامه )

  حقوقی (دوفصلنامه حقوق بین الملل)

  دانش انتظامی (فصلنامه علوم انسانی)

  رشد آموزش زبان و ادب فارسی (فصلنامه علوم انسانی)

  زبان و ادب (فصلنامه علوم انسانی)

  سیاست خارجی (فصلنامه علوم انسانی)

  علوم اداری و اقتصادی (دوفصلنامه )

  فصلنامه كتاب (فصلنامه كتاب، كتابداری و اطلاع رسانی)

  مطالعات ایرانی (دوفصلنامه )

  المپیك (فصلنامه آموزشی، پژوهشی)

  پژوهش های فلسفی - كلامی (فصلنامه )

  پژوهشنامه بازرگانی (فصلنامه اقتصادی ، بازرگانی)

  پژوهش های اقتصادی ایران (فصلنامه اقتصادی)

  پژوهشهای روان شناختی (فصلنامه علوم انسانی)

  پژوهش های جغرافیایی (فصلنامه )

  پژوهش زبان های خارجی (فصلنامه )

  پژوهش زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی)

  تحقیقات اقتصادی (دوفصلنامه )

  تعلیم و تربیت (فصلنامه علوم انسانی)

  جامعه شناسی ایران (فصلنامه )

  جغرافیا و توسعه (دوفصلنامه )

  حقوق دانشكده حقوق و علوم سیاسی (فصلنامه )

  دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (فصلنامه علمی)

  دانش مدیریت (فصلنامه گرایش های مختلف رشته مدیریت)

  دانش و توسعه (دوفصلنامه علوم انسانی)

  سیاست دانشكده حقوق و علوم سیاسی (فصلنامه علمی)

  مطالعات برنامه درسی (فصلنامه جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی)

  نامه انسان شناسی (دوفصلنامه )

  نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنركرمان (دوفصلنامه )

  نوآوری های آموزشی (فصلنامه )

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code