تبلیغات
EMBA - دانلود استانداردهای مدیریت پروژه

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

دانلود استانداردهای مدیریت پروژه

Download Page for Project Management Standards

 

استانداردهای انجمن مدیریت پروژه آمریكا PMI

استاندارد PMBOK

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)-2000

2000

نسخه نهایی

لینك دانلود (انگلیسی)

لینك دانلود (فارسی)

استاندارد PMBOK

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)- 3rd Edition

2004

نسخه نهایی

لینك دانلود

استاندارد PMBOK

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)- 4th Edition

2008

پیش نویس

لینك دانلود

استاندارد مدیریت برنامه

The Standard for Program Management

2006

نسخه نهایی

لینك دانلود

استاندارد مدیریت سبد پروژه ها

The Standard for Portfolio Management

2008

پیش نویس

لینك دانلود

استاندارد عملی زمانبندی

Practical Standard for Scheduling

 

نسخه نهایی

لینك دانلود

استاندارد عملی مدیریت ریسك

Practical Standard for Risk Management

2008

پیش نویس

لینك دانلود

استاندارد عملی مدیریت ارزش كسب شده

Practical Standard for Earned Value Management Standard

2005

نسخه نهایی

لینك دانلود

استاندارد عملی ساختار شكست كار

Practical Standard for Work Breakdown Structures (WBS)

2008

نسخه نهایی

لینك دانلود

چهارچوب توسعه شایستگی های مدیر پروژه

Project Manager Competency Development (PMCD) Framework

2002

نسخه نهایی

لینك دانلود

الحاقیه ساختمانی به استاندارد PMBOK

Construction extension to PMBOK

2003

نسخه نهایی

لینك دانلود

الحاقیه دولتی به استاندارد PMBOK

Government extension to PMBOK

2002

نسخه نهایی

لینك دانلود

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

2003

نسخه نهایی

لینك دانلود

 

استانداردهای انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA

استاندارد برنامه مبنای IPMA

IPMA Competency Baseline -ICB V3.0

2006

نسخه نهایی

لینك دانلود

 

 

 

 

 

سایر استانداردها

استاندارد PRINCE2

PRINCE2

2005

نسخه نهایی

لینك دانلود

استاندارد انجمن مدیریت پروژه

Association for Project Management ApmBOK

 

نسخه نهایی

لینك دانلود

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code