تبلیغات
EMBA - استاد دکتر سید مهدی الوانی

EMBA
 
Executive Master of Business Administration

دكتر سید مهدی الوانی متولد سال 1323 و دارای مدرك دكتری مدیریت دولتی از دانشگاه كالیفرنیای جنوبی امریكا در سال1361 است. ایشان هم اكنون عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبائی می باشد.وی برگزیده همایش طرح سپاس درسال 86 در فرهنگسرای سینا می باشد و چهره ماندگار دوره سوم برگزاری این مراسم است .
گروه : علوم انسانی
رشته : مدیریت دولتی
تحصیلات رسمی و حرفه ای :

تحصیلات رسمی سید مهدی الوانی به ترتیب زیر است:

دیپلم ریاضی – دبیرستان مروی تهران ، سال1342

كارشناسی زبان وا دبیات انگلیسی- دانشگاه ملی ایران ، سال1349

كارشناسی ارشد علوم تربیتی – دانشگاه تهران، سال 1351

كارشناسی ارشد علوم أداری – دانشگاه تهران ، سال 1356

كارشناسی ارشد مدیریت دولتی-دانشگاه كالیفرنیای جنوبی امریكا ، سال 1359

دكتری مدیریت دولتی- دانشگاه كالیفرنیای جنوبی امریكا ،سال1361

رساله های پایان تحصیلات رساله دوره لیسانس : بررسی اشعار رابرت فراست به انگلیسی، 1349 ؛ رساله دوره فوق لیسانس علوم تربیتی : پژوهشی در زمینه مدارس جامع ،1351 ؛ رساله دوره فوق لیسانس علوم أداری: پژوهشی پیرامون مشكلات سازمانی و عدم ارضاء نیازهای كاركنان، 1356 ؛ رساله دوره دكتری : نظریه های مدیریت از دیدگاه اسلام به انگلیسی، 1361 ؛


مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مشاغل و سمتهای سید مهدی الوانی به قرار زیر است: - كارشناس امور اداری- وزارت كشاورزی، 1349 تا 1352 - رئیس اداره بهبود روش ها – وزارت كشاورزی، 1352 تا 1354 - مربی آموزشی مركز آموزش مدیریت دولتی، 1354 تا 1360 - رئیس اداره آمورش مركز آموزش مدیریت دولتی، 1354 تا 1355 - رئیس انتشارات مركز آموزش مدیریت دولتی، 1355 تا 1357 - استادیار مجتمع دانشگاهی علوم أداری و مدیریت بازرگانی، 1360 تا 1368 - دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی ، 1368 تا 1373 - رئیس دانشكده حسابداری ومدیریت – دانشگاه علامه طباطبائی،1368 تا 1372 - استاد دانشگاه علامه طباطبائی،1373 - عضو كمیته مدیریت سازمان سمت ، 1370 تا 1374 - عضو كمیته تخصصی دفتر گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، 1370 تا 1380 - عضو شورای دانشگاه ، 1370 تا 1372 - عضوشورای تخصصی أداری وزارت علوم و آموزش عالی ، 1369 تا 1370 - عضو صاحبنظر كمیته اصلاحات أداری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی، 1377 تا 1379 - عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی ، 1376 تا 1379 - مشاور مدیریت طرح مطالعات الگوی برنامه ریزی و اجرای امنیت غذا و تغذیه كشور، 1377 - مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی ، 1373 تا 1371 - مدیر گروه مدیریت دولتی مجتمع آموزش عالی قم ، 1377 تا 1380 - سردبیر نشریه مطالعات مدیریت ، 1377تاكنون - عضو هیات مدیره سازمان بین المللی توسعه مدیریت ، 1377 تا 1379 - عضو هیات تحریریه نشریات: برنامه وتوسعه ، مدیریت دولتی- مجتمع آموزش عالی قم ، مدیریت و توسعه ، تدبیر، مطالعات دفاعی استراتژیك - مشاور بانك كشاورزی ،1377 تا 1379 - سرپرست كمیته تخصصی مدیریت شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم ، 1370 تا 1379 - مشاور بخش تحقیقات بانك ملت ، 1379 تاكنون - مشاور مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، 1380 تا 1381 - عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران حكم شماره رئیس شاخه مدیریت فرهنگستان حكم - عضو شورای دانشگاه، - معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی حكم شماره از 1382 تا شهریور1384 . - عضو هیات علمی امنای دانشگاه علامه طباطبائی محدث نوریاز سال 80 تاكنون و ریاست افتخاری و عضو میهمان هیئت علمی بسیاری از دانشگاهها
فعالیتهای آموزشی :

فعالیت های آموزشی سید مهدی الوانی به قرار زیر است: تدریس دروس مدیریت در سطوح كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترای مدیریت و حسابداری در دانشگاه های تهران، تربیت معلم ، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علامه طباطبایی ، مجتمع آموزش عالی قم ، دانشگاه فرماندهی و ستاد نیروی هوایی، دانشگاه عالی دفاع ملی . راهنمایی پروژه ها و رساله های تحصیلی رشته مدیریت در سطوح كارشناسی، كارشناسی ارشد ودكتری .
جوائز و نشانها : 

 پژوهشگر برگزیده سال 80 جشنواره شهید رجایی (چهارمین جشنواره) - استادنمونه سال تحصیلی 1377-1376 - چهره ماندگار دوره سوم سال 1382. - وی برگزیده همایش طرح سپاس در سال 86 در فرهنگسرای سینا می باشد و ......
چگونگی عرضه آثار :

تعداد مقالات منتشر ده در مجلات علمی :بیش از ۱۵۰ مقاله - تعداد طرح پژوهشی : ۱۱ مورد - تعداد شركت در سمینارها بیش از  ۳۵ مورد

آثار :
    1  آئین تندخوانی، نوشته بنتون اسمیت
      ویژگی اثر : ،ترجمه ، به همراه پیروز بخت، نشر تابان، 1380.
2  آموزه هایی برای استقرار مدیریت كیفیت جامع در بخش عمومی
      ویژگی اثر : به همراه مهندس ریاحی، نشر مركز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1381.
3  آینده كار
      ویژگی اثر : جیمز رابرتسون ، ترجمه ، به همراه دانایی فرد، نشر نی ،چاپ اول1378. - مدیریت تحول در سازمان، نگارش وترجمه ، به همراه دانایی فرد، نشر صفار،چاپ اول، 1379.
4  اداره امور عمومی تطبیقی( مدیریت تطبیقی)
      ویژگی اثر : ترجمه ، به همراه معمارزاده، نشر اندیشه های گهر بار ، 1381.
5  برون سپاری
      ویژگی اثر : تالیف، به همراه اشرف زاده ، قصیده سرا، 1382.
6  تئوری سازمان
      ویژگی اثر : ترجمه ، به همراه دانایی فرد، نشر صفار، چاپ سوم،1376 . - مدیریت دولتی نوین ، ترجمه ، به همراه دكتر خلیلی ودكتر معمارزاده ،نشر مروارید، چاپ اول1376.
7  تئوری نظم در بی نظمی و مدیریت
      ویژگی اثر : تالیف ، به همراه دانایی فرد،نشر صفار، 1380
8  تئوری های سازمان مدیریت (دنهارت)
      ویژگی اثر : ترجمه ، به همراه دانایی فرد، نشر صفار، 1380.
9  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
      ویژگی اثر : تالیف، نشر سمت- پیام نور، چاپ سوم
10  روش شناسی پژوهشی كمی در مدیریت
      ویژگی اثر : رویكرد جامع ، به همراه دكتر عادل آذر و دانایی فرد، نشر صفار – اشراقی، 1383.
11  روش شناسی پژوهشی كیفی در مدیریت
      ویژگی اثر : رویكرد جامع ، به همراه دكتر عادل آذر و دانایی فرد، نشر صفار – اشراقی، 1383.
12  سنجش كیفیت خدمات در بخش عمومی
      ویژگی اثر : به همراه بهروز ریاحی، مركز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران، 1382.
13  فرایند خط مشی گذاری عمومی
      ویژگی اثر : به همراه دكتر شریف زاده ، دانشگاه علامه طباطبائی، 1379.
14  فرهنگ جامع مدیریت
      ویژگی اثر : به همراه دكترزاهدی ودكترفقیهی ، دانشگاه علامه طباطبائی، 1376.
15  قدرت انتقاد سازنده
      ویژگی اثر : نوشته هندری وایزینگر، ترجمه ، به همراه محمدرضا ربیعی مندجین، نشر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی، 1381.
16  گفتار هراسی
      ویژگی اثر : ترجمه واقتباس، به همراه هاشمی ،نشر نی ،چاپ اول . - رفتار سازمانی ، ترجمه ، به همراه دكتر معمارزاده ، نشر مراوراید، چاپ اول 1374. - 7گام به سوی كامیابی، ترجمه ، به همراه اشرفی پیروز بخت ، نشر نی ، چاپ اول، 1376.
17  گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی
      ویژگی اثر : تالیف، به همراه دانایی فرد، نشر صفار، 1380.
18  مباحث ویژه مدیریت دولتی
      ویژگی اثر : تالیف ، به همراه دكترزاهدی، نشر پیام نور- سمت،چاپ اول .
19  مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه
      ویژگی اثر : ،ترجمه ، به همراه دكترمعتمدی ، نشر مركز آموزش مدیریت دولتی، چاپ سوم.
20  مدیریت تطبیقی
      ویژگی اثر : ،تالیف ، به همراه سیمین سلطانی عرب شاهی، نشر پیام نور، 1381.
21  مدیریت تعارض(وتن – كمرون)
      ویژگی اثر : ترجمه ، به همراه دانایی فرد، نشر موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو، 1380
22  مدیریت تولید
      ویژگی اثر : تالیف ، به همراه مهندس میرشفیعی، نشر آستان قدس رضوی،چاپ پنجم.
23  مدیریت عمومی
      ویژگی اثر : تالیف ، نشر نی، چاپ هفتم.
24  مدیریت و مسئویت اجتماعی سازمان
      ویژگی اثر : ،تالیف ، به همراه قاسمی،نشر مركز آموزش مدیریت دولتی،چاپ اول،1372
25  مدیریت وسرمایه اجتماعی
      ویژگی اثر : نوشته واین بیكر،ترجمه ، به همراه ربیعی، سازمان مدیریت صنعتی ، 1382.
26  نظام های أداری تطبیقی
      ویژگی اثر : تالیف ،نشر پیام نور، - خویشتن شناسی مدیران، ترجمه و اقتباس ، نشر نی، چاپ اول . - اصول ومبانی جهانگردی،تالیف ، به همراه زهره دهدشتی، نشر بنیاد مستضعفان، چاپ اول .
27  هفت راز زنان موفق
      ویژگی اثر : نوشته دان ولینبروكس، ترجمه ، به همراه ربیعی ، نشر یكان، 1381.

و بسیاری از کتب و مقالات دیگری که مطمئنا از این لیست جا مانده .

با آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان

 
نوشته شده توسط: دانشجویان مدیریت اجرایی


New Page 5

 

Google


Design by : Ahad Shahbazian  
mouse code|mouse code